Home Aanvraag Info Offerte aanvraag

Nieuws


 

Home
Informatie Kantoor
Eerstedagsmelding
Minimum loon
Nieuws
Omzetting in BV

NIEUWS

AUTO VAN DE ZAAK 2006

De ontwikkeling rondom de auto van de zaak volgen elkaar in snel tempo op. Op dit moment zijn de volgende voorstellen aangenomen met betrekking tot de auto van de zaak en de bewijsvoering indien er geen privé-gebruik is.

 • Verklaring geen privé-gebruik;
 • Privé-gebruik buiten werktijd is onmogelijk;
 • Verbod op privé-gebruik;
 • Bestelbussen met doorlopend en afwisselend gebruik.

VERKLARING GEEN PRIVE-GEBRUIK

De werknemer vraagt bij de inspecteur een "verklaring geen privé-gebruik". Deze verklaring is te downloaden van de site www.belastingdienst.nl
Gedurende een periode van drie maanden mag een werkgever een afschrift van een aanvraag van een werknemer als een "verklaring geen privé-gebruik" beschouwen.

Als de Belastingdienst de verklaring afgeeft en de werknemer overlegt deze verklaring aan de wergever, hoeft er niets bij het loon te worden geteld.

De verklaring geldt tevens als een vrijwaring voor de werkgever. Mocht blijken dat de verklaring ten onrechte is afgegeven dan zal over het verleden niet de werkgever maar de werknemer een naheffingsaanslag loonheffing ontvangen.

De inspecteur kan de werknemer verzoeken om aan te tonen dat hij niet meer dan 500 kilometer privé rijdt. Slaagt de werknemer niet in dit bewijs, dan zal de inspecteur de verklaring intrekken.
Als de werknemer weet dat hij de auto meer dan 500 kilometers privé gaat gebruiken, dan moet hij uit eigen beweging de Belastingdienst informeren.

In beide gevallen zal de Belastingdienst de werkgever informeren dat de verklaring niet meer geldig is. Voor de loontijdvakken in het kalenderjaar die nog niet zijn verstreken moet de werkgever dan wel rekening houden met de autokostenfictie. Over de reeds verstreken maanden wordt bij de werknemer nageheven.

PRIVE-GEBRUIK BUITEN WERKTIJD ONMOGELIJK

De bestelauto die buiten de werktijd niet kan worden gebruikt, behoort niet tot het loon volgens de autokostenfictie. Dit zou een bestelauto kunnen zijn die na werktijd achter het hek bij de werkgever wordt geplaatst.

VERBOD OP PRIVE-GEBRUIK

De werkgever kan de werknemer verbieden om de bestelauto voor privé-doeleinden te gebruiken. Hiervoor gelden de volgende eisen:

 • Het verbod wordt schriftelijk overeengekomen en
  bewaard bij de loonadministratie;
 • De werkgever houdt passend toezicht op de naleving van het verbod;
 • De werkgever legt een passende sanctie op bij
  overtreding van het verbod;

Verbetering Ondernemingsklimaat

Ter verbetering van het ondernemingsklimaat is een beleidsnotitie gepubliceerd met enkele opties.

Het tarief van de venootschapsbelasting wordt in 2007 reeds verlaagd tot 30%. In de beleidsnotitie wordt voorgesteld de vennootschapsbelasting verder te verlagen tot 26,9%. Voor de eerste € 41.000 winst wordt een tarief van 20% voorgesteld.

Naast de BV's wordt voorgesteld de ondernemers met een eenmanszaak of vennootschap onder firma een MKB-vrijstelling te verlenen. Dit is een vrijstelling van 5% van de belastbare winst, mits voldaan wordt aan het urencriterium,


Bestelauto en BPM

Vanaf 1 juli 2005 moet bij aanschaf van een bestelauto BPM worden betaald. Mensen met een handicap en ondernemers hebben recht op een teruggaaf van deze BPM. Ook blijft voor hen het verlaagde tarief motorrijtuigenbelasting gelden. Voor particulieren wordt de motorrijtuigenbelasting verhoogd naar het personenautotarief, dat gemiddeld drie tot vier keer zo hoog is als het huidige tarief. Ook krijgt een particulier bij aanschaf van een de BPM niet terug. De nieuwe regeling geldt alleen voor nieuw aangeschafte bestelauto's na 01 juli 2005.

Om als ondernemer te worden beschouwd en in aanmerking te komen voor de BPM teruggaaf en het verlaagde tarief motorrijtuigenbelasting hanteert de overheid de definitie uit de wet omzetbelasting. Verder moet de bestelauto uiteraard op naam van het bedrijf staan geregistreerd. Wie een BTW-nummer heeft voldoet aan deze eis. Ook organisaties die zijn vrijgesteld van de BTW-plicht, zoals de overheid, worden beschouwd als ondernemer. Een tweede voorwaarde is dat de bestelauto 'meer dan bijkomstig voor het bedrijf wordt gebruikt'. Onder 'meer dan bijkomstig'wordt verstaan dat tenminste 10 procent van de jaarlijks gereden kilometers voor het werk zijn afgelegd. Een rittenregistratie is niet nodig, hier geldt de vrije bewijsleer. Bij een bouwbedrijf zal het leveren van bewijslast bij controle geen problemen opleveren. Gezien de aard van de werkzaamheden is het direct duidelijk dat de bestelauto onmisbaar is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Bij een tandarts of advocaat ligt het wat ingewikkelder. Zij zullen middels agenda's en andere registraties moeten laten zien dat 10 procent van gereden kilometers voor de zaak zijn afgelegd.

Indien een ondernemer na 1 juli 2005 een nieuwe bestelauto aanschaft (auto wordt voor het eerst op kenteken gezet) dient hij ter plekke de BPM te betalen. Dit bedraagt 45,2% van de netto-catalogusprijs plus
€ 328 bij een diesel. De ondernemer krijgt automatisch van de Belastingdienst een aanvraagformulier toegestuurd voor een teruggaafverzoek van de BPM en het verzoek voor het verlaagde tarief motorrijtuigenbelasting. De ondernemer moet op dit formulier verklaren dat de bestelauto 'meer dan bijkomstig'wordt gebruikt. Particulieren krijgen geen formulier. De ondernemer dient dit formulier binnen 13 weken te retourneren. De Belastingdienst gegarandeert binnen 1 maand na ontvangst van het formulier de BPM te retourneren.

Indien de bestelauto binnen 5 jaar wordt verkocht aan een particulier, moet de verkoper rest-BPM betalen. Indien de bestelauto aan een ondernemer wordt verkocht, hoeft er geen rest-BPM betaald te worden. Wel dienen koper en verkoper een verzoek in te dienen voor deze transactie met gesloten beurzen. De BPM-claim wordt via deze transactie overgedragen aan de koper. Als de ondernemer deze handeling nalaat, blijft hij met de BPM-claim zitten en ontvangt hij een aanslag. Wie na 5 jaar zijn bestelauto verkoopt, heeft met deze regeling niets te maken. De auto is dan BPM-vrij en kan worden verkocht aan wie men wil, zonder BPM-claim.


Voor meer informatie :

Geerts en Partners
Voorstraat 436
Tel: 078-6313725
FAX: 078-6390741
Email: info@geertsenpartners.comHome


Send mail to webmaster@geertsenpartners.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2006 Geerts en Partners
Last modified: 04/09/08